Skip content
Artikel 1 Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten en diensten van Websidesign en alle overige handelingen van Websidesign.
 • 1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Websidesign verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van Websidesign en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • 1.3 Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen mogelijk indien dit beding uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Websidesign.

Artikel 2 aanbiedingen en offertes

 • 2.1 De door Websidesign verstrekte offerte is vrijblijvend, tenzij anders vermeld, is deze 90 dagen geldig.
 • 2.2. Websidesign is slechts aan het aanbod gebonden indien de opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk aan Websidesign bevestigt en binnen 90 dagen ondertekent.
 • 2.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk tussen opdrachtgever en Websidesign gesloten overeenkomst zijn pas van kracht vanaf het moment dat beide partijen deze wijzigingen door aanvulling of wijziging van de overeenkomst accepteren.
 • 2.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

 • 3.1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Websidesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • 3.2 Tenzij anders overeengekomen: 50% van de totale kosten in rekening gebracht na bevestiging van de offerte.
 • 3.3 De website/webshop is te vinden op een tijdelijke locatie op internet waar de voortgang te zien is. Zodra het product gereed is, wordt het resterende bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het resterende bedrag zal de website/webshop op de definitieve locatie op internet worden geplaatst.
 • 3.4 Facturen voor onderhoudskosten, hosting en domeinnamen worden jaarlijks vooraf gemaakt (te betalen vóór 31 januari van het lopende jaar) contract loopt). Alle overige bedragen worden bij levering gefactureerd.
 • 3.5 Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 • 3.6 Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan
 • 3.7 Alle kosten verbonden aan de betaling, inclusief wisselkosten en bankkosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 4 Levering van diensten en levertijd

 • 4.1 De opdrachtgever levert tijdig de benodigde gegevens, tekst en/of afbeeldingen aan Websidesign
 • 4.2 Websidesign zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de benodigde gegevens, tekst en/of afbeeldingen met de creatie starten. Overeengekomen producten en/of diensten, en klanten informeren over verwachte levertijden.
 • 4.3 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Websidesign eerst het basisontwerp of ontwerp door een derde partij en legt deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Deze controleert dit ontwerp en levert zo spoedig mogelijk opmerkingen of notities aan Websidesign. Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het Basisontwerp, gaat Websidesign ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp en gaat Websidesign over tot het voltooien van de gehele site.
 • 4.4 Indien Websidesign onverhoopt niet in staat is haar verplichtingen binnen de overeengekomen levertijd na te komen, kan Websidesign slechts schriftelijk in gebreke stellen en Websidesign minimaal 21 dagen de tijd geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Contractduur en beëindiging

 • 5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website voor een klant door Websidesign wordt beschouwd als een eenmalige verplichting en kent geen looptijd. Uiteraard wordt er wel een levertijd afgesproken wanneer de website klaar zal zijn.
 • 5.2 Websidesign behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de klant de overeenkomst met Websidesign niet of niet volledig nakomt.
 • 5.3 Websidesign behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst per direct te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard.
 • 5.4 Websidesign behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opzegtermijn of rechterlijke tussenkomst per direct te beëindigen Als een klant onverdraagzaamheid, haatzaaien, opruiing, discriminatie of pornografische tekst, afbeeldingen, het plaatsen van banners of hyperlinks naar sites met intolerantie, haat, opruiing, discriminatie of pornografische inhoud op de site wil posten.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever

 • 6.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om materialen tijdig aan te leveren.

Artikel 7 Eigendomsbehoud

 • 7.1 Het door Websidesign vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Websidesign.

Artikel 8 Hosting en domeinnaam

 • 8.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website en indien van toepassing bijbehorende domeinnaam, zal in opdracht van opdrachtgever door Websidesign extern plaatsvinden bij een professioneel hostingbedrijf. Websidesign wordt nimmer eigenaar van domeinnaam noch van hosting. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal 30 dagen voor het einde van de contractperiode schriktelijk bekend te worden gemaakt aan Websidesign.
 • 8.2 Websidesign is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van content (tekst, foto's en video's), storingen of ontoegankelijkheid door uitval van internet of andere providers, stroomuitval, etc.
 • 8.3 Klanten mogen deze website niet gebruiken om:
  • - Gedrag dat in strijd is met toepasselijke wettelijke bepalingen, internetetiquette of richtlijnen van de Advertising Standards Council;
  • - Ongevraagde bulkmail met identieke inhoud en/of ongevraagde plaatsing van berichten met identieke inhoud in talrijke nieuwsgroepen op internet (spam);
  • - Handelingen die inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • - Het plaatsen of verspreiden van strafbare tekst en/of beeld- of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  • - Ongeautoriseerde inbraak in andere computers of sites op het internet of intranet, waarbij de beveiliging wordt geschonden en/of toegang wordt verkregen door technisch ingrijpen met behulp van valse signalen of valse sleutels, of door zich voor te doen als een valse identiteit;
  • - Computervirussen te verspreiden.
 • 8.4 De opdrachtgever zal de ontwikkelde website niet gebruiken voor pornografisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, mp3's en soortgelijke materialen.

Artikel 9 Onderhoudscontract

 • 9.1 Indien de klant een onderhoudscontract heeft met Websidesign is het bepaalde in dit artikel van toepassing.
 • 9.2 Het onderhoudscontract omvat:
  • – Beantwoorden van vragen met betrekking tot de website.
  • – Wijzig bestaande tekst. - Wijzig bestaande afbeeldingen.
  • - De website up-to-date houden.
  • – Maandelijks een back-up maken van de website.
  • - Het controleren van de werking van de website

Artikel 10 Buitengebruikstelling

 • 10.1 Websidesign behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten en diensten (tijdelijk) te staken en/of te beperken indien de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen jegens Websidesign niet nakomt of deze algemene voorwaarden schendt. Websidesign zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen, tenzij Websidesign dit redelijkerwijs niet kan verwachten. Ook tijdens de buitengebruikstelling blijft de betalingsverplichting bestaan.
 • 10.2 Indien de klant binnen de door Websidesign gestelde termijn aan de verplichting voldoet en de vastgestelde herinbedrijfstellingsvergoeding betaalt, wordt de indienststelling van de site hervat.

Artikel 11 Overmacht

 • 1. Onder overmacht wordt met betrekking tot een overeenkomst of onderhoudsovereenkomst verstaan alles wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • 2. Websidesign is niet gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst of onderhoudsovereenkomst indien deze door overmacht niet kan worden uitgevoerd.
 • 3 In geval van overmacht heeft Websidesign het recht deze overeenkomst of het onderhoudscontract als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder betaling van schadevergoeding.
 • 4 Onder overmacht voor de nakoming wordt verstaan elke vreemde oorzaak die niet aan Websidesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract zou verhinderen, dan wel zo belemmerend of bezwaarlijk zou zijn dat een dergelijke nakoming niet onredelijk van toepassing zou zijn.
 • 5 Websidesign is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen met hostingproviders, geregistreerde domeinen of andere partijen waarop Websidesign geen invloed heeft.

Artikel 12 Opzegging

 • 12.1 Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen.
 • 12.2 Websidesign heeft recht op schadevergoeding bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de uitvoering van de ontwikkelde website, tenzij de opzegging is gebaseerd op feiten en omstandigheden die aan Websidesign kunnen worden toegerekend. Daarnaast is de opdrachtgever nog steeds gehouden tot betaling van de factuur voor de werkzaamheden tot op dat moment.
 • 12.3 Indien deze Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Websidesign, zal Websidesign met de Opdrachtgever in onderhandeling treden om te zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde partij, tenzij de opzegging gebaseerd is op feiten en omstandigheden die aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Artikel 13 Opzegging

 • 13.1 De activiteiten van Websidesign zijn afhankelijk van de medewerking, dienstverlening en levering van derden waarop Websidesign weinig of geen invloed heeft. Dienovereenkomstig is Websidesign niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de relatie met Websidesign of de beëindiging van de relatie met Websidesign, ongeacht of de schade ontstaat of blijkt tijdens de relatie met Websidesign.
 • 13.2 Bij toerekenbare gebreken in de nakoming van de overeenkomst of onderhoudsovereenkomst is Websidesign uitsluitend gehouden tot vervangende vergoeding, dat wil zeggen vergoeding ter hoogte van de waarde van de tekortkoming. Websidesign is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schade van welke aard dan ook.
 • 13.3 Opdrachtgever vrijwaart Websidesign voor alle aanspraken op schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de door Websidesign aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten.
 • 13.4 Gezien het grote aantal knooppunten op internet dat menselijke tussenkomst vereist, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale netwerken en draadloze communicatie, moeten klanten er rekening mee houden dat informatie die via internet wordt verkregen of verzonden, vrij toegankelijk is. Websidesign is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of vertrouwelijke informatie. Websidesign is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of misbruik van opgeslagen gegevens door derden.
 • 13.5 Websidesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgevers aangeleverd promotiemateriaal.
 • 13.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Websidesign mocht lijden als gevolg van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of onderhoudsovereenkomst en deze voorwaarden.
 • 13.7 Wijzigingen in klantgegevens dienen door de klant onverwijld schriftelijk aan Websidesign te worden gemeld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Websidesign hierdoor lijdt.

Artikel 14 Reclamering

 • 14.1 Nadat de opdrachtgever de website heeft geaccepteerd, zal de klant een hyperlink van de startpagina van deze website naar de startpagina van de ontwikkelaar in een "Gemaakt door Websidesign"- of soortgelijke vorm verstrekken en onderhouden.
 • 14.2 Het is Websidesign toegestaan om hun werkrelaties en/of projecten te bespreken in de pers of publiciteit zonder toestemming van de opdrachtgever voor openbaarmaking, tenzij anders overeengekomen in het voorstel.